Μελέτη επισκόπησης για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων συλλογής παραγγελιών με καθοδήγηση συστημάτων όρασης σε λειτουργίες logistics

You are currently viewing  Μελέτη επισκόπησης για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων συλλογής παραγγελιών με καθοδήγηση συστημάτων όρασης σε λειτουργίες logistics

Η αποτελεσματική εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις σύγχρονες αποθήκες. Για το σκοπό αυτό, στόχος των διαχειριστών logistics είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής παραγγελιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα των πελατών για συχνή και χαμηλού όγκου εκτέλεση παραγγελιών, καθώς και η ανάγκη για ταχύτερους χρόνους απόκρισης. Τα τελευταία χρόνια έχει ήδη αναπτυχθεί ένας σημαντικός αριθμός τεχνολογιών συλλογής παραγγελιών, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για καλύτερη παραγωγικότητα και ακρίβεια και τα συστήματα συλλογής παραγγελιών με καθοδήγηση από την όραση μέσω έξυπνων γυαλιών και επαυξημένης πραγματικότητας φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία. Η τελευταία είναι μια καινοτόμος λύση που χρησιμοποιεί φορητή τεχνολογία και μπορεί να παράγει βελτιωμένη απόδοση και να αντιλαμβάνεται τον φόρτο εργασίας σε σύγκριση με τα τρέχοντα συστήματα συλλογής παραγγελιών. Για το σκοπό αυτό, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει ένα σύνολο παραγόντων και δεικτών μέτρησης της απόδοσης που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των συστημάτων συλλογής παραγγελιών με όραση, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Με βάση τις εργασίες που εξετάστηκαν, προσδιορίστηκαν 27 παράγοντες και 3 δείκτες μέτρησης επιδόσεων και ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος που καθοδηγείται από την όραση, η δεύτερη κατηγορία αφορά τη δοκιμή της απόδοσης του συστήματος, ενώ η τελευταία περιλαμβάνει παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση του συστήματος συλλογής με όραση με άλλα διαθέσιμα συστήματα συλλογής.