Προχωρημένες εφαρμογές μη επανδρωμένων ιπτάμενων
οχημάτων (drones) – Logistics 4.0

  • Object Detection
  • Απογραφή με RFID
  • Vision Picking
Εικόνα 1 Πριν και μετά την εφαρμογή αλγορίθμων αναγνώρισης αντικειμένων (Zhu, et al., 2021) 

Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που αφορούν άμεσα τους εμπορευματικούς λιμένες – logistics hubs της νησιωτικής μας χώρας, όπως, η προγνωστική συντήρηση (predictive maintenance) των εμπορευματικών εγκαταστάσεων και τη φυσική ασφάλεια των εμπορευματικών λιμένων. 

Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο 

Μέσω της έρευνας για ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο για εργασίες που σχετίζονται με την επιτήρηση, θα διερευνηθεί η μηχανική όραση  με χαμηλότερες υπολογιστικές απαιτήσεις, προκειμένου να επιτρέψουμε στον server να κάνει προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτή την έρευνα θα αξιοποιηθούν και θα ενισχυθούν συστήματα, όπως το YOLO (π.χ. Faster YOLO, YOLOv3), SSD και R-FCN (Redmon, et al., 2016).  Η έρευνα και οι πιθανές βελτιώσεις που πρέπει να διεξαχθούν θα αφορούν τις κατάλληλες αρχιτεκτονικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τις παραμέτρους των σχετικών δικτύων και την ανάπτυξη της κατανόησης αιτιών και αποτελέσματος μεταξύ των τελευταίων και της ταχύτητας, της αποτελεσματικότητας, του μετριασμού του κινδύνου κ.λπ. 

Ενοποίηση συστήματος 

Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί επίσης στο σχεδιασμό του κατάλληλου συστήματος UAV για την εκτέλεση ορισμένων από τις παραπάνω δραστηριότητες. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα περιοχή που τροφοδοτείται από τις ραγδαίες εξελίξεις στην κινητή ενσωματωμένη πληροφορική, η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφόρων αισθητήρων και ελεγκτών σε πλατφόρμες UAV, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν τόσο την εσωτερική τους κατάσταση όσο και το εξωτερικό περιβάλλον.   Θα διεξαχθεί έρευνα σχετικά με την ενσωμάτωση αισθητήρων και πλατφορμών πληροφορικής στο σύστημα UAV, συνδυάζοντας την κατάλληλη τεχνολογία για την αντιμετώπιση εργασιών όπως η τοπική έναντι κατανεμημένης εφαρμογής των παραπάνω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Το ολοκληρωμένο σύστημα UAV θα δοκιμαστεί σε επιλεγμένες δραστηριότητες. 

Ενδεικτική εικόνα τρόπου απογραφής με χρήση Drone & RFID reader (Source: Kang et al., 2019) 

Η συγκεκριμένη δράση θα εστιάσει σε εφαρμογές στην εφοδιαστική με χρήση τεχνολογιών logistics 4.0. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που θα διερευνηθούν αφορούν τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones) σε συνδυασμό με την τεχνολογία RFID. 

Μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones)   

Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που αφορούν άμεσα τους εμπορευματικούς λιμένες – logistics hubs της νησιωτικής μας χώρας, όπως, η αυτόματη αναζήτηση εμπορευμάτων και απογραφή εντός ανοικτών και κλειστών αποθηκών. Για την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων drones που θα υποστηρίξουν τις ως άνω δραστηριότητες, προτείνεται την ενσωμάτωση, ολοκλήρωση και περαιτέρω διερεύνηση προηγμένων τεχνολογιών Logistics 4.0.   

Χαρακτηριστικά η προτεινόμενη έρευνα καλείται να απαντήσει σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως: 

Ολοκλήρωση με το σύστημα drone και της τεχνολογίας RFID 

Διερεύνηση αξιοπιστίας αποφάσεων με βάση τις παραμέτρους των συστημάτων 

 Οι σημαντικές δραστηριότητες της προτεινόμενης έρευνας περιλαμβάνουν τα εξής: 

Σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος drones για επιλεγμένες δραστηριότητες 

Έρευνα για την ολοκλήρωση του συστήματος drones με το σύστημα και την τεχνολογία όπως αναφέρθηκαν παραπάνω 

Έρευνα για την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται από το σύστημα drones (τι πληροφορία, πως γίνεται η επεξεργασία, πως υποστηρίζεται η λήψη των σχετικών αποφάσεων) 

Κατάλληλη ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος των drones (εξοπλισμός και λογισμικό) 

Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος drones σε επιλεγμένες δραστηριότητες

Συλλογή αγαθών με χρήση έξυπνων γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας (vision picking)

Η συλλογή παραγγελιών μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR) αποτελεί μια από τις πιο καινοτόμες λύσεις για βιομηχανικό περιβάλλον, καθώς μέσω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, επιτυγχάνεται βέλτιστη οπτική καθοδήγηση (vision picking) στο εσωτερικό των αποθηκευτικών χώρων και πλήρη αξιοποίηση των χεριών (hands-free) των εργαζόμενων. Μέσω της εν λόγω τεχνολογίας η συλλογή των προϊόντων πραγματοποιείται με τη χρήση έξυπνων γυαλιών πάνω στα οποία προβάλλονται όλες οι απαιτούμενες εικόνες και πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της συλλογής.

Εικόνα 1. Έξυπνα γυαλιά

Ο εργαζόμενος κινείται στο εσωτερικό του αποθηκευτικού χώρου μέσω των οδηγιών που λαμβάνει στους φακούς των γυαλιών του και σαρώνει τους γραμμωτούς κώδικες των προϊόντων με τη χρήση αναγνωστών, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στο σκελετό των έξυπνων γυαλιών. Η προτεινόμενη έρευνα καλείται να απαντήσει σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως:

Ολοκλήρωση με άλλα συστήματα και τεχνολογίες (π.χ. RFID tags, NFC, pick-to-light cart, κτλ)

Διερεύνηση τεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού και λειτουργίας του συστήματος vision picking.

Για να διερευνηθούν οι εν λόγω παράμετροι θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία Design of Experiments (DoE), ενώ παράλληλα θα εκπονηθεί μια σειρά πειραμάτων προκειμένου να εξεταστεί η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων, όταν μεταβληθούν συγκεκριμένοι παράγοντες.

Εικόνα 2. Πειραματικό περιβάλλον

Οι σημαντικές δραστηριότητες της προτεινόμενης έρευνας περιλαμβάνουν τις εξής:

  1. Σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος vision picking για συλλογή αγαθών
  2. Έρευνα για την ολοκλήρωση του συστήματος vision picking με τα συστήματα και τεχνολογίες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω
  3. Έρευνα για την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται από το σύστημα vision picking
  4. Κατάλληλη ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος vision picking (εξοπλισμός και λογισμικό)
  5. Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος vision picking σε δραστηριότητες συλλογής αγαθών και συγκριτική αξιολόγηση του συστήματος με συμβατικές μεθόδους συλλογής (π.χ. RF-scanners)