Εισαγωγή

Ο στόχος του παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση των αεροπορικών μεταφορών στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξής τους, ώστε αυτές να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα στήριξης του Ελληνικού Τουρισμού. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε δευτερογενής έρευνα για την ανάλυση των υποδομών και την επιβατική κίνηση όλων των αερολιμένων στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Κατά την έρευνα αυτή, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με σκοπό την καταγραφή των δεδομένων με ενιαίο τρόπο. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από διαφορετικές πηγές και ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας αναπτύχθηκε για τη σύνδεση και την ανάλυσή τους, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την οπτικοποίηση των δεδομένων σε γραφήματα και τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων (Geographical Information Systems).

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν προέρχονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από τη Fraport Greece, από τον Διεθνή αερολιμένα Αθηνών, τον ICAO και από επιλεγμένους ιστοτόπους.

Βάσεις Δεδομένων 

Excel Files 

Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε προήλθε από την ένωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Οι πηγές όπου συλλέχθηκαν τα δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας έρευνα είναι οι εξής: 

 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
 • Fraport Greece 
 • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
 • ICAO 
 • Επιλεγμένοι έγκυροι ιστότοποι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα από κάποιες πηγές επικάλυπταν κάποιες άλλες και αυτό ενίσχυσε την εγκυρότητα των δεδομένων. 

Microsoft Power Business Intelligence

To “ENIRISST_1.pbix” αρχείο έχει δημιουργηθεί για να οπτικοποιήσει τα παρακάτω γραφήματα.
Το εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη:

Fraport Greece 

Στην πρώτη καρτέλα αναλύονται τα αεροδρόμια στα οποία τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει η Fraport Greece. Η Fraport Greece έχει αναλάβει συνολικά έξι (6) από τα δεκαεννέα (19) αεροδρόμια των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, η ανάλυση γίνεται στους εξής έξι (6) αερολιμένες: 

 • Ρόδου (RHO) 
 • Κω (KGS) 
 • Σαντορίνης (JTR)  
 • Μυκόνου (JMK) 
 • Μυτιλήνης (MJT) 
 • Σάμου (SMI) 

Η ανάλυση πραγματοποιείται με τη χρήση των ακόλουθων δεδομένων: τον αριθμό των επιβατών (αφικνούμενων και αναχωρούντων) και τον αντίστοιχο αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για τα έτη 2017 έως 2021. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αναλύθηκαν ετησίως ανά αερολιμένα, μηνιαίως ανά αερολιμένα και επίσης τοποθετήθηκαν σε χάρτες έτσι ώστε να οπτικοποιηθεί η δυναμική των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι εισερχόμενοι επιβάτες και σε ποιες χώρες εξέρχονται. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας που περιέχει αναλυτικά τις τέσσερις πηγές δεδομένων (διαθέσιμες θέσεις και αριθμός επιβατών, αφίξεις και αναχωρήσεις) ανά έτος και αερολιμένα. 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) / Hellenic Aviation Service Provider (HASP) 

Στην καρτέλα HASP αναλύονται οι υπόλοιποι δεκατρείς (13) από τους δεκαεννέα (19) συνολικά αερολιμένες που ανήκουν στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και είναι υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι οι πτήσεις, οι αφικνούμενοι και αναχωρούντες επιβάτες ανά έτος και μήνα για την περίοδο 2009 – 2021. 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών / Athens International Airport (AIA) 

Στην καρτέλα ΑΙΑ αναλύονται οι επιβάτες και οι πτήσεις που ξεκίνησαν από την Αθήνα με προορισμό αερολιμένες των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ανά εταιρεία και έτος για την περίοδο 2015 – 2021. 

Οι άλλες δύο σελίδες του εργαλείου, ‘capacity’ και ‘ICAO’ χρησιμοποιήθηκαν από άλλες πηγές όπως ο ICAO για την ενίσχυση της εγκυρότητας των δεδομένων. 

Απεικόνιση δεδομένων 

Πίνακες 
Εκτός από τα παραπάνω excel αρχεία κατά τη δευτερογενή έρευνα δημιουργήθηκαν και οι παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 1: Βασικές Πληροφορίες και επιβατική κίνηση των αερολιμένων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
Πίνακας 2: Εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου κατά τα έτη 2015 και 2020. 
Πίνακας 3: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ανά Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 2015 – 2019 (σε ευρώ) 
Πίνακας 4: Στόλος Αεροπορίας Αιγαίου και Ολυμπιακής Αεροπορίας 

Γραφήματα 

Γράφημα 4: Σύγκριση της δυναμικότητας των αφικνούμενων επιβατών των αερολιμένων Ρόδου  (αριστερός χάρτης) και Μυκόνου (δεξιά χάρτης) κατά το έτος 2019.