Ανταγωνισμός και Υποκαταστασιμότητα Αεροπορικών Μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στον ανταγωνισμό των μεταφορικών μέσων και στη δυνατότητα των ταξιδιωτών να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια προκειμένου να μειώνεται το κόστος που αυτοί υφίστανται. Προκειμένου, όμως, ο ανταγωνισμός να έχει θετικές επιπτώσεις σε όρους τιμών και ποιότητας υπηρεσιών απαιτείται ενδελεχής συγκοινωνιακός σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπ’ όψιν του τόσο την προσφορά των μεταφορικών υποδομών όσο και τη ζήτηση για ταξίδια.

Η τελευταία σχετίζεται άμεσα με τον τουρισμό υπό την ευρεία έννοιά του περιλαμβάνοντας όχι μόνον τα ταξίδια αναψυχής, αλλά και τα ταξίδια για επιχειρηματικούς λόγους ή και για άλλη αιτία (π.χ. ιατρικοί λόγοι, επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς). Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε νησιωτικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από γεωγραφική ασυνέχεια και την αδυναμία χρήσης οδικών και σιδηροδρομικών μέσων. Υπηρεσία Δεδομένων Αεροπορικής Κίνησης και Προτύπων Μεταφορικής Συμπεριφοράς στο Αιγαίο.

Υπηρεσία Δεδομένων Αεροπορικής Κίνησης και Προτύπων Μεταφορικής Συμπεριφοράς στο Αιγαίο

Διάθεση δεδομένων αεροπορικής κίνησης Νησιών Αιγαίου στην πλατφόρμα. Η παραγωγή τους προκύπτει έπειτα από εκτενή δευτερογενή έρευνα (έχει ολοκληρωθεί), ανάλυση και χρήση του εργαλείου Power BI, ώστε να δίνεται η τελική τους μορφή στο σύνδεσμο της πλατφόρμας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν συγκεκριμένα φίλτρα για τα ζητούμενά τους.

Παραγωγή και χρήση μοντέλων μεταφορικής συμπεριφοράς (δυνατότητα πρόβλεψης) που παράγονται με βάση την ταξιδιωτική συμπεριφορά, τις προτιμήσεις και τις αντιλήψεις των κατοίκων και των ταξιδιωτών, έπειτα από σχετική πρωτογενή έρευνα (διεξάγεται επί του παρόντος), με σκοπό τη διερεύνηση της επάρκειας των συνδέσεων, της υποκαταστασιμότητας αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, του ανταγωνισμού.