Διασύνδεση (intermodality) και διαλειτουργικότητα μεταφορικών κόμβων (interoperability) και κύριων υποδομών πολιτισμού και τουρισμού (Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας Υποδομών και Δικτύων – ΠΔΥΔ)

Μετάβαση στην Υπηρεσία

Το Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας Υποδομών και Δικτύων αποτελεί ουσιαστικά ένα οικοσύστημα πρωτογενών και σύνθετων δεδομένων, που παρέχουν μεγάλο πλέγμα υπηρεσιών που έχει ως στόχο να υποστηρίξει συστήματα αποφάσεων και εφαρμογές για την προσβασιμότητα επισκεπτών, την εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση δεδομένων στο πλαίσιο της προσβασιμότητας και κυρίως της Διαλειτουγικότητας κρίσιμων υποδομών, με κέντρο αναφοράς την ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριος στόχος της πλατφόρμας είναι η τροφοδότηση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων που συνδέονται με τη προσβασιμότητα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων επιχειρηματικότητας, για την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων και την αποτίμηση επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσης με χρήση σειρά δεικτών απόδοσης. 

Το ΠΔΥΔ αποτελεί τμήμα της πράξης EN.I.R.I.S.S.T+ η οποία αποτελεί επέκταση της μοναδικής και πρωτοποριακής Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. που υποστηρίζει και προάγει την έρευνα και έχει όραμα να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα. 

Επιπλέον σύνδεσμοι:
Πλατφόρμα Χερσαίων και Διατροπικών Μεταφορών EN.I.R.I.S.S.T. 
Πλατφόρμα Επιβατικών Μετακινήσεων EN.I.R.I.S.S.T.