Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με αισθητήρες χαμηλού κόστους και μοντελοποίηση/προσομοίωση πεδίων ροής σε πόλεις-λιμάνια 

Μετάβαση στην Υπηρεσία

Η παρούσα υπηρεσία έχει τρεις συνιστώσες και αφορά στην μέτρηση, μοντελοποίησης και παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πόλεις-λιμάνια προκειμένου να γίνει εκτίμηση της ατομικής έκθεσης στη ρύπανση, τροφοδότηση μοντέλων πρόβλεψης της ρύπανσης και για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή ενίσχυση της επιστήμης των πολιτών (citizen science). Στο πλαίσιο της Ερευνητικής Υποδομής ENIRISST+ αναπτύχθηκε ένα δίκτυο αισθητήρων μέτρησης σωματιδίων και αέριων ρύπων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο Ανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο.  

Οι αισθητήρες βρίσκονται τοποθετημένοι στις πόλεις Χίος, Ρόδος, Μυτιλήνη (Λέσβος), Μύρινα (Λήμνος), Καρλόβασι (Σάμος) και Ερμούπολη (Σύρος). Οι μετρούμενες συγκεντρώσεις καθώς και επιλεγμένες μετεωρολογικές παράμετροι παρέχονται προς το ευρύ κοινό σε έναν διαδραστικό χάρτη ενώ ο χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να βρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση, έναν οδηγό χρήσης των αισθητήρων καθώς και χρήσιμες συνδέσεις. 

Κατόπιν τα δεδομένα που προέκυψαν από τις μετρήσεις τροφοδότησαν κατάλληλα μοντέλα και προσομοιώσεις αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές όπως η υπολογιστική ρευστοδυναμική (openFOAM μοντέλο για την πόλη της Χίου) και τα νευρωνικά δίκτυα (μοντέλο βαθειάς μάθησης για την πόλη της Πάτρας). Τα νέα μοντέλα που προέκυψαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσομοίωση πεδίων ροής και πεδίων συγκέντρωσης ρύπων στην ατμόσφαιρα σε μικροπεριβάλλοντα πόλεων-λιμανιών έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στην πρόβλεψη της κατανομής της αέριας ρύπανσης.

Τέλος, επιπρόσθετα των παραπάνω υπηρεσιών, παρέχεται και η δυνατότητα συσχέτισης γεγονότων της τοπικής ειδησεογραφίας με τις μετρήσεις αερίων ρύπων προκειμένου να αναδειχθεί η σχέση γεγονότων όπως πυρκαγιές, χωματουργικές εργασίες και αθλητικές/πολιτιστικές εκδηλώσεις με τις μετρούμενες τιμές για την αέρια ρύπανση.