Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με αισθητήρες χαμηλού κόστους και μοντελοποίηση/προσομοίωση πεδίων ροής σε πόλεις-λιμάνια 

Η υπηρεσία αφορά στη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PM2.5 και αέρια) σε πόλεις-λιμάνια των νησιών του Αιγαίου ως ακολούθως: 

Αξιολόγηση της απόδοσης αισθητήρων χαμηλού κόστους, 
Παρακολούθηση επιπέδων ρύπανσης και έκθεσης των πολιτών και συσχέτιση με πηγές ρύπανσης (θέρμανση, κίνηση αυτοκινήτων και πλοίων, μεταφερόμενη ρύπανση), 
Υλοποίηση προγράμματος επιστήμης πολιτών σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ατμοσφαιρική ρύπανση και για την ορθή χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους, 
Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης των επιπέδων ρύπανσης.