Μεταφορικό Ισοδύναμο

Μετάβαση στην Υπηρεσία

Στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή που αξιοποιεί την επιστήμη των πολιτών για την παρακολούθηση των τιμών εισιτηρίων στην επιβατηγό ναυτιλία. Η επιστήμη των πολιτών δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους κατοίκους, καθώς επίσης και στους επισκέπτες των νησιών να συμβάλλουν ενεργά στη συλλογή δεδομένων προωθώντας τη διαφάνεια στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή εφαρμογή, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην εμπλοκή των πολιτών στην παρακολούθηση τιμών, καθώς και στην αποτύπωση της αντίληψής τους ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας εργαλεία οπτικοποίησης και συγκέντρωσης δεδομένων, η ανάλυση των οποίων αναμένεται να επηρεάσει τις υφιστάμενες πολιτικές και πρακτικές του κλάδου.