Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Λιμένων

Η πλατφόρμα ΚΕ.Β.Α.Λ. («Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Λιμένων») σκοπεύει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο κέντρο πληροφόρησης αναφορικά με την ελληνική λιμενική βιομηχανία, απευθυνόμενο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και χρήστες εντός αλλά και εκτός της βιομηχανίας, – με απώτερο σκοπό την πληροφόρηση, την αποτύπωση της οικονομικής αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και της διακυβέρνησης του ελληνικού λιμενικού συστήματος, ανεξάρτητα από τη μορφή του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν στην πλατφόρμα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και για τη διαμόρφωση ή αναδιάρθρωση πολιτικών, καθώς και για τη λήψη επενδυτικών και μη, αποφάσεων.  

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει την πρώτη πύλη πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων μελών αναφορικά με εξελίξεις της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας παρέχοντας υλικό και δράσεις του Κέντρου και των συμβαλλόμενων λιμένων. Παράλληλα έχει την υποδομή για να αποτελέσει ένα κέντρο συλλογής οικονομικών δεδομένων, στοιχείων διακίνησης, εξελίξεων στη διακυβέρνηση, τη χωροταξία, το περιβάλλον αλλά και την κρουαζιέρα, τα οποία θα αποτυπώνονται σε ετήσιες εκθέσεις.