Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Λιμένων

Μετάβαση στην Υπηρεσία

Η παρούσα υπηρεσίαμε τίτλο «Υπηρεσίες Κέντρου Έρευνας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων»(Κ.Ε.Β.Α.Λ.)» στοχεύει στην παραγωγή γνώσης, καθώς και τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με σημαντικά θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας των λιμένων της Περιφέρειας, επιτρέποντας την βελτίωση της αποδοτικότητας εξυπηρέτησης των ροών διακίνησης φορτίων και επιβατών, επ’ ωφέλεια των νησιωτικών οικονομιών αλλά και της Περιφέρειας συνολικά. Οι Υπηρεσίες του Κέντρου Έρευνας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων (Κ.Ε.Β.Α.Λ.) αναπτύσσονται μέσω τηςδημιουργίας και λειτουργίας Παρατηρητηρίου των Ελληνικών Λιμένων στα πλαίσια της Ευφυούς ερευνητικής υποδομής για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+), έχοντας ως βασικές λειτουργίες (i) την καταγραφή, ανάλυση, και επικοινωνία των σημαντικότερων παραμέτρων οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμένων, (ii) την μέτρηση της απόδοσης των λιμένων και (iii) την έρευνα θεμάτων δευτερευόντων (secondary) περιφερειακών λιμένων, όπως οι λιμένες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στόχος είναι η αξιοποίηση των παρατηρήσεων και της έρευνας για την ανάλυση των προοπτικών ανάπτυξης των λιμένων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και, ευρύτερα, των Ελληνικών λιμένων. 

Πυλώνας Ι – Διακυβέρνηση Λιμένων 
Πυλώνας ΙII – Περιβάλλον 
Πυλώνας IV – Κρουαζιέρα 
Πυλώνας V – Οικονομικά