Ανάπτυξη εννοιολογικού θησαυρού

Η υπηρεσία αυτή αφορά:
τη διασύνδεση πολιτισμικών ναυτιλιακών αγαθών μέσω των σχέσεων της οντολογίας (σχέσεις χρονικής/τοπικής συσχέτισης, άλλης ιστορικής συσχέτισης κλπ).
Tην εφαρμογή τεχνικών αυτόματης εξαγωγής ορολογίας (term extraction) από μεταδεδομένα των ψηφιακών αντικειμένων και αυτόματη συμπλήρωση (automated population) της οντολογίας με ψηφιακές οντότητες.
Στην χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης (deep learning) για την εξόρυξη πληροφορίας σχετικά με το περιεχόμενο των αντικειμένων που θα επιτρέπει στον χρήστη ευφυή αναζήτηση μέσα στον θησαυρό βάσει περιεχομένου (content-based search)