Υπηρεσίες ENIRISST+

H Ερευνητική Υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες και πλατφόρμες ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις, τους φορείς χάραξης πολιτικών, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνία και την οικονομία, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Ανάπτυξη προτύπου χρήσεων γης

Διανομή προϊόντων με χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων και bots

Υπηρεσία ηλεκτρονικού αρχείου ναυτιλιακής βιβλιογραφίας, ναυτιλιακής νομοθεσίας και πολιτικής